International Holding Ghaem Shams
021-88618058

امروزه با گسترش علوم مختلف و پیشترفت علم وتکنولوژی انچنان حوزه و گستره علوم مختلف وسیع و گسترده شده است که هیچ انسانی نمیتواند ادعا کند که حتی در یک عنوان علمی به تمام شاخه های آن مسلط است. بدون شک علم حقوق نیز با توجه به پیچیده تر شدن روابط انسانی از این امر مستثنا نیست به طوریکه با گسترش و پیچیده تر شدن روابط انسانی گستره این علم نیز وسیع تر گشته و به شاخه های تخصصی گوناگونی تقسیم میشود.

بدون شک در بین دعاوی حقوقی دعاوی مربوط به شرکتها از پیچیده ترین و تخصصی ترین دعاوی به شمار می آید به  نحوی که حل وفصل دعاوی مربوط به شرکتها مستلزم اشراف حد اقل نسبی به حقوق جزا ، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مدنی، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی، قانون کار، قانون مالیاتهای مستقیم، قوانین ثبتی، و .. با توجه به نوع دعوی مطرح شده میباشد.موسسه بین المللی قائم شمس مفتخر است با اتکا به سالها تجربه عملی و بهره گیری از وکلای پایه یک متخصص در امور حقوقی شرکتها به طور خاص و تخصصی در دعاوی مربوط به شرکتها به عنوان مشاور و وکیل ورود پیدا کرده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب در کنار شما خواهد بود.

دعاوی ثبتی:

موسسه بین المللی قائم شمس آمادگی دارد تا بعنوان مشاور در پرونده های ثبت شرکتها، انتقال،ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور در ارتباط با اداره ثبت شرکتهاوموسسات غیر تجاری ،اداره مالکیت صنعتی و معنوی به موکلین و متقاضیان ارائه خدمات نماید.

فردي كه در كشوري ثبت اختراع دارد از حقوق ومزايايي در آن كشور برخوردار مي شود، به عنوان مثال با ثبت اختراع اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و درصورت تخلف پيگرد قانوني خواهد داشت . ثبت كننده اختراع در استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران مي توانداز طریق قانوني متخلف را تحت پيگرد قرار دهد و ادعاي خسارت نمايد ( منفعت عمومي ، يا ترقي و پيشرفت تكنولوژي را به دنبال دارد) . ثبت كنندگان اختراع اين توانايي را خواهند داشت كه آزادانه در هر زماني بسته به شرايط جامعه وبه منظور رفاه عمومي استفاده از پتنت (حق ثبت اختراع) را متوقف كنند ويا ادامه دهند.

 
به عنوان مثال:
قرار دادهاي پتنت بين دولتهاو مخترعین مؤيد اين موضوع مي باشد . دولتها مي توانند قرار داد را با مخترعین تمديد كنند و يا با موافقت آنها اقدام به فروش پتنت نمايند . اين موضوع سبب انتقال اطلاعات بين دولتهاي مختلف مي شود. در آمريكا مركزي وجود دارد ، كه وظيفه آن رسيدگي به حقوق ابداع كنندگان و ثبت كنندگان اختراع مي باشد كه به نام uspto( اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا)معروف است . ثبت كنندگان اختراع پس از به ثبت رساندن آن مي توانند از حمايتهاي اين مركز که زیر نظر دولت آمريكاست برخوردار شوند
در ایران اداره مالكيت صنعتي اين است كه در خصوص ثبت اختراعات اين نكته را مورد بررسي قرار دهد كه اختراع ، مخالف مقررات قانوني نباشد وشباهتي با اختراعات ثبت شده قبلي نداشته باشد . اداره مالكيت صنعتي ، اظهارنامه ثبت اختراع وپيوست ها و مدارك همراه با آن را از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات لازم الاجرا مورد بررسي قرارمي دهد ودر صورتي كه صحيح و قانوني تشخيص داده شود ، اختراع ، ثبت و آگهي مربوط به آن منتشر خواهد شد. به اين دليل ، براي حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده 36 قانوان ثبت اختراعات مقرر مي دارد

ورقه گواهینامه ثبت اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن ويا حقيقي بودن اختراع سندّيت ندارد و همچنين ورقه مزبور به هيچ وجه دلیل بر این نمی باشد كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعي مي باشد ويا شرح اختراع يا نقشه ها و فرمولهای آن صحيح است واشخاص ذينفع مي توانند نسبت به این موارد در دادگاه بدوی تهران اقامه دعواكرده و خلاف آن را ثابت نمايد )). در واقع ، ثبت اختراع فقط حاكي از اين است كه در یک تاريخ معين شخصي مدعي اختراعي شده و خود را مخترع آن معرفي نموده است وتازماينكه خلاف آن ثابت نشود مي تواند از مزاياي آن برخوردار گردد. قانونگذار براي تسهيل اطلاع اشخاص ثالث از ثبت اختراع و فراهم كردن زمينه اعتراض آنان ، علاوه بر انتشار ثبت اختراع در روزنامه رسمي کشور، پس از صدور ورقه گواهینامه ثبت اختراع مراجعه اشخاص به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع و تهيه رونوشت (کپی) از آن و معاملات مربوطه را تجويز نموده است . از طرف ديگر در مواردي اداره مالكيت صنعتي ممكن است تشخيص دهد كه تقاضاي ثبت اختراع ،منطبق با اصول و ضوابط پيش بيني شده در قانون نيست و شرايط لازم را براي ثبت را ندارد . دراين صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصميمات اداره ثبت اختراع ايجاب مي كند تا تقاضا كننده بتواند ازاين تصميم به دادگاه شكايت نمايد . دعاوي متعددي در خصوص ثبت اختراع در دادگاهها مطرح مي شود كه دريك تقسيم بندي كلي مي توان آنها را به دو دسته دعاوي حقوقي و كيفري تقسيم بندي كرد .
 
دعاوي حقوقي نيزخود شامل دعواي جبران خسارت و اعتراض به ثبت(قاضاي ابطال و الزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت ) است كه دراينجا تنها دعاوي حقوقي مربوط به اختراعات مورد بررسي قرار مي گيرد.

در ماده 37 قانون ثبت اختراعات مقرر شده است كه در صورت اعتراض اشخاص ذينفع ، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانوني زيرباشد ، ورقه اختراع باطل خواهد شد:

1-
در صورتي كه اختراع ، اختراع جديد محسوب نشود.
2-
در صورتي كه ورقه اختراع جزو مواردي باشد كه نمي توان به عنوان اختراع به حساب آورد .
3-
در صورتيكه اختراع مربوط به طريقه علمي صرف بوده وعملا قابل استفاده نداشته باشد .
4-
وقتي كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعملا از آن استفاده نشده باشد.
از موارد ياد شده ونيز مواد 51 تا 61 آيين نامه اصلاحي اجراي قانوني ثبت اختراعات چنين بر مي آيد كه اعتراض ممكن است قبل از ثبت باشد يا بعد از ثبت . ماده 46 قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل كلي صلاحيت كلي دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتيبي ديگر را مقرر كرده و رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را در صلاحيت محاكم تهران داشته است .

مواد 17، 18و37 اين قانون و مواد 56 ، 57 و 61 آيين نامه اصلاحي اجراي آن نيز كه در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است محكمه ابتدايي تهران را صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي دانسته است .

بعد از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1372 دادگاههاي عمومي جانشين محاكم ابتدايي تهران شده اند . در ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 پيش بيني شده است كه :
به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات وضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به دعاوي خاص تخصيص يابند . دسته اي از اين دعا وي كه در بند (ب) اين ماده به آنها اشاره شده است ، دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي است . در حال حاضر در عمل تمام دعاوي مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود و آراي اين شعبه نيز در دادگاههاي تجديد نظر ثبت و انتقال علائم تجاری، حق ثبت اختراع، طرح صنعتی و دیگر امور در ارتباط با مالکیت صنعتی و معنوی.استان تهران قابل تجديد نظر است .

تایید شده توسط:

وکیل پایه یک موسسه قائم شمس

موسسه بين المللي حقوقي و ثبتي قائم شمس ,iso 9001

 


مشاوره رایگان , موسسه بين المللي حقوقي و ثبتي قائم شمس

برای درخواست مشاوره، فرم زیر را تکمیل نمایید، در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت

فرم درخواست مشاوره