دعاوی حقوقی یکی از گروه خدماتی است که ثبت بین المللی قائم در دپارتمان حقوقی ارائه می کند. برخی از عناوین این خدمات عبارتند از

1-امور سهام شرکتها

2-تنظیم انواع قراردادها ی تجاری وغیر تجاری

3-داوری قراردادها